fbpx Skip to content

Algemene voorwaarden

Take a boat

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Take a Boat

Artikel 1: Algemeen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven, worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt in deze algemene voorwaarden.

Take a Boat
Take a Boat, de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Take a Boat kan tevens aangemerkt worden als verhuurder van vaartuigen.

Huurder:
De persoon die met Take a Boat een overeenkomst aangaat of aan wie Take a Boat een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn op alle (huur) overeenkomsten van Take a Boat van toepassing. Het door huurder aangaan van een overeenkomst zonder commentaar waarbij naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
 2. Indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen is het mogelijk om af te wijken van deze algemene voorwaarden. Toepasselijkheid van enige door de huurder gehanteerde algemene voorwaarden wordt van de hand gewezen. Indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk en vooraf overeen zijn gekomen kan dergelijke toepassing alleen plaats hebben.
 3. Situaties waarover onduidelijkheid ontstaat of situaties die niet meegenomen zijn in de algemene voorwaarden, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.
 4. De algemene voorwaarden mogen door Take a Boat gewijzigd of aangevuld worden. Ten alle tijden kunnen wijzigingen van ondergeschikt belang worden doorgevoerd. Tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden kan huurder de overeenkomst beëindigen tegen deze datum. Dit indien de huurder een wijziging niet wil accepteren.

Artikel 2: Algemene regels

 1. Take a Boat verhuurt vaartuigen. Conform deze algemene voorwaarden dient huurder zich te gedragen en ten alle tijden dient huurder zorg te dragen voor de naleving van alle in de algemene voorwaarden opgenomen regels door alle opvarenden. Take a Boat behoudt zich het recht de overeenkomst met huurder onmiddellijk te ontbinden indien blijkt dat huurder (of een persoon uit het gezelschap van huurder) zich niet conform de algemene voorwaarden van Take a Boat gedraagt. Er bestaat in dit geval geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
 2. Take a Boat kent twee type geregistreerde gebruikers:

(Betaald) Lidmaatschap: lidmaatschapskosten worden door huurder betaalt en tegen een gereduceerd tarief kan er een vaartuig gehuurd worden. Achteraf worden de gevaren uren middels automatische incasso geïncasseerd. Voor meer informatie over het lidmaatschap, zie artikel 3.

Geregistreerde gebruiker: huurder kan eenvoudig een vaartuig huren tegen de reguliere tarieven door middel van een registratie.

 1. Openingstijden van Take a Boat zijn van maandag tot en met zondag van 10:00 uur tot 22:00 uur. Huurder kan een vaartuig huren gedurende deze openingstijden.
 2. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden gaat u ermee akkoord dat Take a Boat beeldmateriaal maakt wat gebruikt kan worden voor commerciële doeleinden.
 3. Take a Boat behoudt zich het recht om tijdens officiële feestdagen een aangepast dagtarief te hanteren.
 4. Huurder dient 18 jaar of ouder te zijn.
 5. De vaartuigen zijn geschikt voor maximaal 10 personen. Het is niet toegestaan om meer personen aan boord van het vaartuig te laten komen. Eventuele gevolgen hiervan zijn voor rekening en risico van huurder. Wanneer er meer dan 10 personen aan boord van het vaartuig worden geconstateerd, behoudt Take a Boat zich het recht om de borg in te houden. Er geldt een beperkte capaciteit welke aan zal sluiten bij de geldende maatregelen op dat moment ten tijde van Covid19 maatregelen. Dit kan afhangen van de groepssamenstelling (huishoudens e.d.).
 6. Onder invloed van alcohol en/of drugs is het ten strengste verboden een vaartuig te besturen.
 7. Het vaartuig zal als het nog geactiveerd is door huurder niet achtergelaten worden tijdens de huurperiode op een andere locatie dan verhuurlocatie.
 8. Vaarregels:
 • Neem geen risico’s. Veiligheid is het belangrijkste.
 • Houdt u ten alle tijden aan de maximale snelheid wat is toegestaan. Er mag geen hinderlijke golfslag ontstaan en vaar altijd stuurboord (rechts).
 • Beroepsvaart heeft altijd voorrang.
 • Toon uw vaarrichting duidelijk aan zodat zichtbaar is in welke richting u vaart. Zorg dat u zichtbaar bent voor eventuele tegenliggers.
 • Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol of drugs een vaartuig te besturen.
 • Het is niet toegestaan om af te meren onder of aan een brug, aan bomen en op plaatsen waar dat wordt aangegeven door middel van een verbodsbord.
 • Het is niet toegestaan om op het voertuig en/of steiger overlast te veroorzaken door een hoog volume versterkt geluid.
 • Respecteer de privacy van mensen op en rondom het water. Het is niet toegestaan overlast te veroorzaken op het water of bij vertrek/terugkomst van de Take a Boat steiger.
 • Take a Boat adviseert kinderen een reddingsvest om te doen die kosteloos beschikbaar gesteld worden. Indien huurder ervoor kiest het reddingsvest niet te gebruiken, zijn de eventuele gevolgen voor risico van huurder.

Artikel 3. Het lidmaatschap

 1. Een lidmaatschap bij Take a Boat wordt door huurder afgesloten voor een periode van minstens drie kalendermaanden.
 2. Er kan door leden één vaartuig tegelijkertijd gehuurd worden tegen gereduceerde tarieven. Tijdens piekuren zijn er andere tarieven van kracht dan tijdens daluren. Daluren zijn, met uitzondering van officiële feestdagen, van maandag tot en met vrijdag van 10:00 uur tot 16:00 uur. Alle overige uren gelden als piekuren. Tijdens officiële feestdagen geldt een afwijkend tarief. De tarieven zijn terug te vinden op de website van Take a Boat.
 3. Het lidmaatschapsgeld kan eenmalig per jaar of per maand voldaan worden. Dit zal ten alle tijden gebeuren door middel van automatische incasso. November, december, januari en februari zijn uitgesloten van het lidmaatschapsgeld.
 4. Er zal in bovenstaande maanden geen automatische incasso plaatsvinden in geval van maandelijkse betaling. De automatische incasso vindt plaats in de laatste week van de maand, voorafgaand aan de maand waarop de incasso betrekking heeft (bijvoorbeeld eind mei wordt de incasso gedaan voor de maand juni).
 5. In de laatste week van februari wordt het jaar-lidmaatschap geïncasseerd. Het bedrag van €200,- wordt bij het starten van het jaar-lidmaatschap in de maanden november t/m februari volledig geïncasseerd. Er wordt een her calculatie gemaakt op basis van het resterende deel van het vaarseizoen ten opzichte van het bedrag dat voldaan is als het jaar-lidmaatschap wordt gestart in de overige maanden. Het resterende aantal maanden, maal het bedrag van €30,- minus 1 maand (€30,-) wordt dan door Take a Boat berekend.
 6. Als de aanmelding is gedaan voor de 16e van de betreffende maand, wordt deze maand nog meegenomen in de calculatie. Daarbij wordt er door Take a Boat uitgegaan van een aanmelding via het formulier op de website.
 7. Een jaar-lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met één jaar indien het lidmaatschap niet voor 1 februari wordt stopgezet. De €200,- wordt dan in de laatste week van februari volledig geïncasseerd.
 8. Er wordt een borgsom van €150,- betaalt door huurder bij aanvang van het lidmaatschap. Aan het einde van het lidmaatschap wordt de borgsom binnen 10 werkdagen geretourneerd aan huurder. Indien er nog openstaande posten zijn, zal de borgsom hiermee verrekend worden.
 9. Het opzegtermijn van een lidmaatschap met maandelijkse betaling is één kalendermaand. Terugbetaling van betaalde lidmaatschapsgelden is niet mogelijk evenals het tussentijds opzeggen van een jaar abonnement. Opzegging geschiedt door middel van het sturen van een e-mail naar info@takeaboat.nl
 10. Het vaarseizoen van Take a Boat loopt van 1 maart tot en met 31 oktober.

Artikel 4. De huurperiode

  1. De aanvang van de huurperiode is het vooraf overeengekomen tijdstip. Huurder heeft geen recht op compensatie in de vorm van aanpassing van de huurperiode naar een latere eindtijd indien huurder niet aanwezig is op dit tijdstip om het vaartuig in ontvangst te nemen.
  2. Er dient telefonisch contact te worden opgenomen met Take a Boat (010-3216191) indien huurder tijdens de vaart de huurperiode wil verlengen. Indien het mogelijk is om de reservering te verlengen is het reguliere uurtarief (te zien op de website van Take a Boat) van toepassing. De vaartocht zal dan verlengd worden tot het gewenste tijdstip.
  3. Voor alle extra tijd dat huurder het vaartuig niet op het afgesproken tijdstip terugbrengt wordt een dubbel uurtarief in rekening gebracht. Alle schade dient vergoed te worden als gevolg van het niet tijdig retourneren van het vaartuig. Take a Boat behoudt zich het recht voor het in rekening brengen van extra kosten wanneer huurder na sluitingstijd (22:00 uur) het vaartuig retourneert.
  4. Bij het einde van de huur periode zal huurder het vaartuig schoon en zonder afval teruggeven aan Take a Boat. Take a Boat kan schoonmaakkosten in rekening brengen wanneer het vaartuig vuil wordt teruggegeven.
  5. Huurder dient bij teruggave het vaartuig goed aan te leggen met de daarvoor bestemde lijnen/karabijnhaken. Tevens dient de stekker opnieuw in het stopcontact aangesloten te worden zodat het vaartuig onmiddellijk kan bijladen voor volgend gebruik.
  6. Huurder heeft geen recht op restitutie wanneer het vaartuig eerder wordt ingeleverd dan vooraf overeengekomen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen met Take a Boat (010-3216191/info@takeaboat.nl)
  7. Enkel telefonisch kan de vaarduur, start- en of eindtijd van de reservering aangepast worden met Take a Boat (010-3216191). Een aanpassing per email is pas van kracht wanneer deze ook per email bevestigd is door Take a Boat (info@takeaboat.nl). Er kunnen geen rechten ontleend worden aan iedere vorm van communicatie met Take a Boat. Take a Boat houdt zich het recht voor om de reservering te behouden onder de aanvankelijk overeengekomen reservering.
  8. Aan het einde van de vaartocht dient huurder het vaartuig terug te brengen naar de locatie waar huurder is opgestapt. Indien er niet anders is overeengekomen zullen er extra kosten in rekening worden gebracht voor het achterlaten van het vaartuig op een andere locatie dan de opstap locatie. Dit kan oplopen tot het borg bedrag.

 

Artikel 5. Verplichtingen Take a Boat en huurder

 1. Take a Boat zal ervoor zorgen dat huurder over het betreffende vaartuig kan beschikken op het moment van aanvang van de huur. Hierbij zal Take a Boat ervoor zorgen dat het vaartuig in goede staat verkeert. De vaartuigen zullen geschikt zijn voor het overeengekomen gebruik.
 2. Take a Boat zorgt voor een passende verzekering van het vaartuig (wettelijke aansprakelijkheid & casco), geldend voor het overeengekomen vaargebied.
 3. Huurder mag het vaartuig niet afstaan aan derden. Ten alle tijden blijft huurder verantwoordelijk tot het moment waarop het vaartuig weer aan de (vertrek)steiger van Take a Boat is afgemeerd. Take a Boat houdt zich het recht voor de volledige borg van €150,- in te houden indien het vaartuig is geactiveerd, dan wel niet geactiveerd, ergens anders is achtergelaten. Eventuele aanvullende kosten zullen verhaald worden op de huurder.
 4. Huurder dient zich aan alle van toepassing zijnde vaarregels te houden. Indien huurder niet op de hoogte is hiervan dient huurder contact op te nemen met Take a Boat. Er wordt geacht over alle vaardigheden te beschikken die nodig zijn voor een veilige vaart.
 5. Voor aanvang dient huurder te controleren of de benodigde veiligheidsmiddelen aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is dient huurder Take a Boat hiervan op de hoogte te stellen voor aanvang van de vaart.
 6. Huurder zal het vaartuig slechts gebruiken voor het doel waartoe het vaartuig naar haar aard voor geschikt is. Er mogen geen veranderingen aan het vaartuig aangebracht worden door huurder. Eventuele reparaties worden enkel en alleen door Take a Boat uitgevoerd tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 7. Indien het vaartuig niet schoon is achtergelaten en/of er heeft op een andere manier misdraging plaatsgevonden door huurder (of een persoon uit het gezelschap van huurder) behoudt Take a Boat zich het recht de borg in te houden.
 8. Het vaartuig zal gebruikt worden met inachtneming van aanwijzingen en/of instructies/gebruiksvoorschriften van Take a Boat. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig in acht nemen of naleven hiervan is huurder aansprakelijk.
 9. Huurder is bereikbaar op het telefoonnummer wat bij de reservering is doorgeven tijdens de vaartocht, tenzij vooraf anders overeengekomen met Take a Boat.
 10. Huurder draagt het vaartuig over aan Take a Boat aan het einde van de huurperiode op de overeengekomen plaats en tijd. Het vaartuig, inclusief de aanwezige inventaris, dient in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode te verkeren.

Artikel 6. Borgsom en betaling

 1. De borgsom welke voldaan wordt door huurder bedraagt €150,-. De borgsom zal na afloop van de huurperiode binnen 10 werkdagen aan huurder geretourneerd worden. Bij het plaatsen van de reservering wordt het overeengekomen tarief aan Take a Boat betaalt.
 2. Bij lidmaatschap van een huurder wordt de borg van €150,- eenmalig bij aanvang van het lidmaatschap voldaan. De borgsom zal bij het einde van het lidmaatschap binnen 10 werkdagen aan huurder geretourneerd worden. Middels automatische incasso worden de borg, lidmaatschapsgelden en gevaren vaaruren betaalt.
 3. In geval van schade, overlast of indien huurder het vaartuig niet op het afgesproken tijdstip teruggeeft is Take a Boat bevoegd de borgsom geheel of gedeeltelijk in te houden. Dit geldt ook in geval van overeengekomen verlenging. Extra en/of te veel gevaren tijd wordt naar evenredigheid verrekend met de borgsom waarbij er per 15 minuten wordt afgerond.
 4. In geval van overtreding van regels (zie artikel 2.10) is Take a Boat bevoegd de borgsom geheel of gedeeltelijk in te houden.
 5. Indien huurder de verschuldigde huur niet voldoet wordt huurder geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Zonder tussenkomst van de rechter kan Take a Boat de huurovereenkomst ontbinden en het vaartuig onmiddellijk onder zich nemen. Take a Boat is gerechtigd de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag te berekenen en in rekening te brengen. Eventuele kosten die door Take a Boat gemaakt worden – in en buiten rechte – om voldoening van betaling van huurder te verkrijgen komen voor rekening van huurder.
 6. Kortingscodes; per reservering kan er maximaal één kortingscode gebruikt worden. Eventuele aanbiedingen kunnen in geen enkel geval gecombineerd worden.

Artikel 7. Schade en aansprakelijkheid

 1. Alle vaartuigen zijn verzekerd voor schade. Er wordt door huurder een borgsom voldaan welke dient ter vergoeding voor het eigen risico in geval van schade.
 2. Huurder dient Take a Boat onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van schade. De volledige borg wordt ingehouden bij het niet (binnen een uur) melden van een schade. Er kan dan door huurder geen aanspraak meer gemaakt worden op de verzekeringen van Take a Boat. Indien de schade hoger is dan de ingehouden borg wordt het aanvullende bedrag alsnog verhaald op de huurder.
 3. Volledige aansprakelijkheid voor schade en daaruit voortvloeiende kosten kan ontstaan bij het niet-nakomen van het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
 4. Indien er sprake is van roekeloosheid, nalatigheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van Take a Boat, kan huurder volledig aansprakelijk gesteld worden voor de voortvloeiende schade zonder dat Take a Boat een beroep doet op haar verzekering.
 5. Huurder is aansprakelijk voor schade aan het vaartuig evenals voor door hem en/of medeopvarende aan derden veroorzaakte schade voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat het vaartuig gehuurd is.
 6. Indien huurder het vaartuig gebruikt buiten het overeengekomen vaargebied is huurder in alle gevallen volledig aansprakelijk voor de door huurder veroorzaakte (gevolg-) schade.
 7. Take a Boat is gerechtigd om op kosten van huurder het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het vaartuig zich bij aanvang van de huurperiode bevond indien het vaartuig bij teruggave niet in dezelfde staat verkeerd als bij ontvangst. Met uitzondering van wanneer de bedoelde kosten door de verzekering van Take a Boat worden gedekt. Huurder is in dit geval geen enkel eigen risico (= de borgsom) verschuldigd.
 8. Take a Boat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of (gevolg-) schade van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak voor het ontstaan van dit letsel of de schade, voorafgaan, tijdens of ten gevolgen van de huurovereenkomst tussen huurder en Take a Boat. Met uitzondering van wanneer vaststaat dat dit letsel of deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Take a Boat en/of dienst ondergeschikten. De aansprakelijkheid van Take a Boat is in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van de huurovereenkomst.
 9. Take a Boat is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van eigendommen die huurder meeneemt op het vaartuig.

Artikel 8. Annuleringen

 1. Er is een mogelijkheid om kosteloos een vaartuig te annuleren door huurders die lid zijn bij Take a Boat. Zelfs nog op de dag van de reservering tot uiterlijk 2 uur voor de gereserveerde tijd. Onderstaande artikelen zijn niet van toepassing op leden van Take a Boat. Uitzondering op deze voorwaarde is dat reserveringen niet geannuleerd kunnen worden wanneer dit uitdrukkelijk wordt aangegeven (bijvoorbeeld feestdagen/evenementen).
 2. Een vaartuig dat gereserveerd wordt door een niet-lid kan tot 48 uur voor aanvang van de reservering zonder opgaaf van reden worden geannuleerd. In dit geval is huurder 25% van het totaal overeengekomen huurtarief aan Take a Boat verschuldigd. Indien het KNMI weerwaarschuwing/alarm afgeeft (code geel, oranje of rood), voor de desbetreffende provincie waar de vaartocht in plaats zou gaan vinden, kan de vaartocht kosteloos worden verzet naar een nader te bepalen datum, tot een jaar na geboekte datum. Dit onder de voorwaarde dat de betaling van de geannuleerde reservering dan zal worden omgezet in een tegoed. Er is geen sprake van restitutie van de betaalde gelden. Uitzondering op deze voorwaarde is dat reserveringen niet geannuleerd kunnen worden wanneer dit uitdrukkelijk wordt aangegeven (bijvoorbeeld feestdagen/evenementen).
 3. Annulering door huurder (betalende leden uitgezonderd) is niet meer mogelijk vanaf 48 uur of korter voor aanvang van de reservering. Met uitzondering van een door het KNMI uitgegeven weeralarm (code rood) voor de betreffende provincie waar de vaartocht zou gaan plaatsvinden. Huurder is 25% van het totaal overeengekomen huurtarief aan Take a Boat verschuldigd in het geval van een annulering vanwege zeer slecht weer. In een dergelijk geval verkrijgt huurder echter ook de mogelijkheid om de reservering kosteloos te verzetten, onder de voorwaarde dat de betaling van de geannuleerde reservering dan zal worden omgezet in een tegoed voor een volgende keer. Er is geen sprake van restitutie van de betaalde gelden.
 4. Als huurder de tocht wil annuleren, kan dat door een email te sturen naar info@takeaboat.nl.

Artikel 9. Overmacht

 1. Take a Boat is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de huurder indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Take a Boat kan de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij indien deze periode langer duurt dan twee maanden.

Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de huurder gehouden aan dienst verplichtingen jegens Take a Boat tot aan dat moment te Take a Boat gerechtigd is om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Huurder is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan; naast hetgeen daaromtrent in de wet- en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Take a Boat geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Take a Boat niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Take a Boat of van derden daaronder begrepen. Take a Boat heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert

Artikel 10. Klachten en geschillen

 1. Huurder dient Take a Boat bij klachten binnen bekwame tijd schriftelijk met onderbouwing op de hoogte te stellen.
 2. Nederlands recht is van toepassing op alle algemene voorwaarden op de overeenkomsten tussen Take a Boat en huurder. Uitsluitend de bevoegde rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 11. Cadeaubon en vouchers

 1. Cadeaubonnen en vouchers kunnen niet voor geld worden ingewisseld of gerestitueerd.
 2. Wanneer de reservering met een cadeaubon of voucher is gemaakt kan de vaartocht niet geannuleerd worden. Wel is er vaak de mogelijkheid om de reservering te verplaatsen naar een andere datum.
 3. Er is geen einddatum geldig bij de Take a Boat cadeaubon.
 4. Vouchers hebben een geldigheidsduur en bepaalde boekingsvoorwaarde zoals beschreven op de aankooppagina van de voucher.

© Take a Boat 2022